Złożenie wniosku do US

Odkąd w Polsce przepisy prawa zaczęły regularnie ulegać zmianom, nawet najprostsze czynności, takie jak np. złożenie wniosku do US, zaczęły robić się coraz bardziej i bardziej skomplikowane. Ciężko nadążyć za przepisami, które określą, jak w danym momencie powinien sporządzony zostać dany wniosek, aby nie został odrzucony ze względu na błędne uzupełnienie lub brak wymaganych informacji. Jeśli zostałeś zobowiązany do sporządzenia i złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym, ale kompletnie nie masz pojęcia jak się za to zabrać, albo aktualnie przebywasz za granicą i nie masz możliwości zrobić teg...
Więcej

Składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją publicznoprawną realizującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych. Składki ZUS są zmienne. Zależą one od przeciętnego wynagrodzenia. Składki ZUS są obowiązkowe, ponieważ stanowią one zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami. Podstawowymi składkami ubezpieczenia społecznego są: - składki na ubezpieczenia emerytalne, które wynoszą 19,52% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia rentowe, które wynoszą 8% podstawy wymiaru, - składki na ubezpieczenia chorobowe, które wynoszą 2,45...
Więcej

Sprawozdanie finansowe w spółce

Przygotowanie sprawozdania finansowego to konieczna kwestia dla każdej firmy. Złożyć go należy do 3 miesięcy od dnia bilansowego. Ważne jest, by pamiętać o podpisaniu go przez członków zarządu i zamieścić datę utworzenia. Sprawozdanie finansowe w spółce powinno składać się z trzech podstawowych elementów, czyli: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - informacji dodatkowej. Czym w ogóle jest bilans? Bilans to po prostu wykazanie aktywów i pasywów na czas zamknięcia ksiąg rachunkowych za obecny rok obrotowy i rok poprzedni. Drugi punkt, czyli rachunek zysków i strat mówi o danych z roku o...
Więcej