Składanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok

Od 1 października 2018 r. składanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok zarówno do KRS, jak i do Krajowej Administracji Skarbowej możliwe jest tylko w formie elektronicznej. Ze względu na elektroniczną wersję sprawozdań, muszą one być odpowiednio podpisane: - profilem zaufanym ePUAP, - podpisem kwalifikowanym (osoby zarejestrowane w systemie e-KRS). Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową firmy, który dotyczy roku obrachunkowego i bezwzględnie musi zawierać : 1. Bilans - zestawienie aktywów i pasywów. 2. Rachunek zysków i strat - podsumowanie przyc...
Więcej