Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników to najwyższa władza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten spotyka się na zakończenie roku obrachunkowego w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce, a także w celu udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki - zarządowi oraz (o ile istnieją) radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej. Oczywiście zgromadzenie może zostać zwołane częściej niż raz do roku jeżeli wymagają tego interesy spółki. Warto pamiętać o tym, że każde zgromadzenie wspólników musi odbywać się zgodnie z porządkiem obrad oraz w odpowiednim ustalonym wcześniej t...
Więcej

Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. musi zostać ustanowiona jeżeli kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. złotych, a jednocześnie wspólników jest więcej niż 25. Rada nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników podczas walnego zgromadzenia. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością spółki w każdym obszarze jej działalności. Szczególnymi obowiązkami jest ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rada nadzorcza sprawdza także sprawozdania pod względem zgodności z księgami, d...
Więcej