Podatki 2019 zmiany

Każdego roku wprowadzane są zmiany w przepisach prawa podatkowego. Jedne z nich mają usprawnić życie podatników, a inne wręcz odwrotnie. W 2019 roku mają zostać wprowadzone nowe podatki. Jednym jest exit tax, a drugim danina solidarnościowa. Pierwszy podatek dotyczyć będzie sytuacji, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też samego podatnika do innego kraju, Polska straci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do którego opodatkowania miałaby prawo, gdyby do takiego transferu nie doszło. Danina solidarnościowa obejmie podatników, których dochód przekroczy 1 milion złotych. S...
Więcej

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe przeprowadzane jest przez organ podatkowy pierwszej instancji. To rodzaj postępowania administracyjnego. Ten rodzaj postępowania wszczynany jest z urzędu lub na wniosek podatnika. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Ordynacja podatkowa określa zakres postępowania oraz tryb. Celem tego postępowania jest określenie wymiaru podatkowego. Najczęściej wszczynane jest wtedy, gdy zauważone zostaną nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Do stron postępowania podatkowego należą: - podatnik, - płatnik podatku, - inkasent, - następca prawny wyżej wymienionych p...
Więcej

Zmiana wysokości CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Zmiana wysokości CIT nastąpiła 1 stycznia 2017 roku. Stawka podatku została obniżona z 19% do 15%. Niższa stawka podatku obowiązuje tylko podmioty uznawane za małych podatników. Mały podatnik to przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nieprzekraczające 1,2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską. Podatnicy, którzy osiągają wyższe przychody nadal muszą korzystać z 19% podatku. Zmiana wysokości CIT ...
Więcej