Pomoc w zawieszeniu działalności gospodarczej

W celu zawieszenia działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć w następujący sposób: - on-line - używając podpisu elektronicznego, sprawdzanego za pomocą kwalifikowanego certyfikat, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, podpisu osobistego bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego założenia, - w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub listem poleconym, w przypadku wysłania wniosku listem poleconym powinien on zawiera...
Więcej