Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2019 rok?

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Osoba, która odpowiedzialna jest za prowadzenie ksiąg oraz kierownik jednostki opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Oryginałem sprawozdania finansowego jest wersja elektroniczna, a wydruk w formie papierowej jest jedynie kopią tego sprawozdania. Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Organizacja będzie mogła wybrać wzór z załącznika 1 do ustawy o ...
Więcej