Składanie SF 2020

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego należy go zatwierdzić. To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, musi być wskazane w statucie organizacji - może to być np. rada fundatorów, komisja rewizyjna, czyli organ nadzoru lub walne zebranie. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego może się odbyć poprzez głosowanie i podjęcie uchwały. W przypadku, gdy organizacja ma dodatni wynik finansowy za dany rok organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tego wyniku np. na cele statutowe. Ujemny wynik finansowy nie wymaga podejmowania uchwał na etapie zatwierdzenia sprawozdania....
Więcej

Zasady wysyłania sprawozdania finansowego 2020

W 2020 roku nastąpiły kolejne zmiany w sposobie sporządzania i składania sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec Urzędu Skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Należy również pamiętać, że sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, a dodatkowo przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony. Sprawozdanie finansowe musi...
Więcej