Jak się zawiesza spółkę?

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy tylko w sytuacji, gdy nie zatrudnia pracowników. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie stosunków pracy - umowy - zlecenie czy umowa o dzieło nie ograniczają możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Okres zawieszenie działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku...
Więcej